Selfie z bohaterem (serialowym) - Konkurs

Selfie z bohaterem (serialowym) – Konkurs

W związku ze zbliżającym się Serialkonem blog Pulpozaur.pl , fundacja Historia Vita oraz Klub Fantastyki Krakowskie Smoki ogłaszają konkurs na najlepsze zdjęcie inspirowane Waszym ulubionym serialem. Zdjęcie ma być w konwencji selfie i wpisywać się w temat „Selfie z bohaterem (serialowym)”. W konkursie wziąć udział mogą cyfrowe wersje prac wykonanych techniką fotograficzną (format JPG., rozmiar umożliwiający zamieszczenie na Facebooku), przesłane na adres: pulpozaur@gmail.com

Termin nadsyłania prac upływa 18 listopada o godzinie 23:59. Następnie zdjęcia wraz z podpisami zostaną zamieszczone w konkursowym albumie na stronie wydarzenia na Facebooku, i poddane głosowaniu odbiorców poprzez „polubienia” (nagroda publiczności).

Nagrodami w konkursie są:

1 koszulka męska od telewizji HBO,

1 koszulka damska od telewizji HBO,

1 figurka od firmy Stworki Potworki,

1 torba od telewizji Fox.

Przedstawiciele organizatora wybiorą i ogłoszą zwycięzcę lub zwycięzców do dnia 21 listopada. Przyznana zostanie także nagroda publiczności. Zwycięzca/Zwycięzcy otrzymają nagrody podczas festiwalu Serialkon 2015, w dniu 21 listopada 2015. W razie braku możliwości odbioru osobistego nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazany adres. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Serialkon

REGULAMIN

1)      Organizatorem konkursu zwanego dalej Konkursem jest Fundacja „Historia Vita” z siedziba w Krakowie nr KRS 0000452311 zwana dalej Organizatorem.
2)      Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej Uczestnikiem może być każda osoba, która przed 19 listopada 2015 prześle na adres pulpozaur@gmail.com pracę spełniająca wymagania konkursowe.
3)      Praca konkursowa nazywana dalej Pracą powinna być wykonana techniką fotograficzną. Kompletne zgłoszenie powinno składać się ze zdjęcia oraz podpisu lub tytułu (może to być tytuł serialu). Organizator zastrzega sobie prawo do odsunięcia od konkursu prac nie spełniających powyższego wymogu.
4)      Uczestnik wraz z Pracą zobowiązany jest na prośbę Organizatora podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
5)      Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do nadesłanej Pracy i że nie narusza ona praw osób trzecich.
6)      Jeśli w związku z używaniem otrzymanych Prac Organizator zostanie oskarżony o naruszanie praw osób trzecich to osoba oskarżająca będzie dochodziła swoich roszczeń od Uczestnika na co ten wyraża zgodę.
7)      Uczestnik może nadesłać na konkurs nie więcej niż 1 Pracę.
8)      Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji na wykorzystywanie nadesłanej Pracy lub jej fragmentów w formie elektronicznej, w druku na papierze, druku na innych materiałach, w filmie, a także na innych nie wyszczególnionych tu polach eksploatacji. Jednocześnie Uczestnik zezwala Organizatorowi na wprowadzanie modyfikacji w nadesłanej Pracy.
9)      Organizator zobowiązuje się wybrać zwycięskie Prace w terminie do 21 listopada 2015 roku. Informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona na stronie wydarzenia Serialkon. Autorzy zwycięskich Prac zostaną także poinformowani poprzez prywatną wiadomość na Facebooku.
10)  Organizator wręczy nagrody zwycięzcom konkursu po uprzednim skontaktowaniu się z nimi przy użyciu wiadomości prywatnej FB. Szczegóły przekazania nagród zostaną ustalone indywidualnie.
11)  Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców jeśli nadesłane na Konkurs Prace nie będą prezentowały wystarczającej wartości artystycznej albo nie będą zgodne z tematem.
12)  Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
13)  Poprzez nadesłanie Pracy na konkurs Uczestnik zgadza się na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

Zapraszamy do udziału! Nagrody czekają! :)

Serialkon

 

 

Our second competition concerns a photo inspired by your favourite show. Selfie style – a variation on the „a selfie with a tv hero” topic. Photos need to be in an jpg format to be eligible, and sent to pulpozaur@gmail.com

Competition ends on 18th November 23:59. Photos will then be posted in an album at the event’s Facebook page to be voted on by likes (audience award).

Rewards are:

1 male t-shirt from HBO

1 female t-shirt from HBO

1 figurine from Stworki Potworki

1 tote bag from Fox

Organisers will choose and announce the winner or winners on 21st November. An audience award will also be presented. The Winners will receive prizes during Serialkon, on November 21st 2015. If impossible to accept the award in person, it will be mailed to the winner.

Wielogłos

Kolektywny głos Pulpozaur.pl!

Latest posts by Wielogłos (see all)