Obraz mówi więcej niż tysiąc słów - konkurs fotograficzny

Obraz mówi więcej niż tysiąc słów – konkurs fotograficzny

W związku ze niedawno zakończonym Serialkonem blog Pulpozaur.pl , fundacja Historia Vita oraz Klub Fantastyki Krakowskie Smoki ogłaszają konkurs na najlepsze zdjęcie z wydarzenia.  Trafny kadr potrafi bowiem oddać więcej, niż tysiąc słów spisanej relacji.

W konkursie mogą wziąć udział cyfrowe wersje prac wykonanych techniką fotograficzną (format JPG., rozmiar umożliwiający zamieszczenie na Facebooku), przesłane na adres: pulpozaur@gmail.com

Termin nadsyłania prac upływa 4 grudnia o godzinie 23:59. Następnie zdjęcia wraz z podpisami zostaną zamieszczone w konkursowym albumie na stronie Serialkonu na Facebooku, i poddane głosowaniu odbiorców poprzez „polubienia” (nagroda publiczności). Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną fotografię.

Nagrodami w konkursie są koszulki, książki i gadżety od telewizji HBO, AXN i innych sponsorów wydarzenia.

Serialkon

 

Przedstawiciele organizatora wybiorą i ogłoszą zwycięzcę lub zwycięzców do dnia 7 grudnia. Przyznana zostanie także nagroda publiczności. Zwycięzca/Zwycięzcy otrzymają nagrody pocztą na wskazany adres. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

REGULAMIN

1)      Organizatorem konkursu zwanego dalej Konkursem jest Fundacja „Historia Vita” z siedziba w Krakowie nr KRS 0000452311 zwana dalej Organizatorem.
2)      Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej Uczestnikiem może być każda osoba, która przed 4 grudnia 2015 prześle na adres pulpozaur@gmail.com pracę spełniająca wymagania konkursowe.
3)      Praca konkursowa nazywana dalej Pracą powinna być wykonana techniką fotograficzną. Kompletne zgłoszenie powinno składać się ze zdjęcia oraz podpisu lub tytułu (może to być tytuł serialu). Organizator zastrzega sobie prawo do odsunięcia od konkursu prac nie spełniających powyższego wymogu.
4)      Uczestnik wraz z Pracą zobowiązany jest na prośbę Organizatora podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
5)      Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do nadesłanej Pracy i że nie narusza ona praw osób trzecich.
6)      Jeśli w związku z używaniem otrzymanych Prac Organizator zostanie oskarżony o naruszanie praw osób trzecich to osoba oskarżająca będzie dochodziła swoich roszczeń od Uczestnika na co ten wyraża zgodę.
7)      Uczestnik może nadesłać na konkurs nie więcej niż 1 Pracę.
8)      Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji na wykorzystywanie nadesłanej Pracy lub jej fragmentów w formie elektronicznej, w druku na papierze, druku na innych materiałach, w filmie, a także na innych nie wyszczególnionych tu polach eksploatacji. Jednocześnie Uczestnik zezwala Organizatorowi na wprowadzanie modyfikacji w nadesłanej Pracy.
9)      Organizator zobowiązuje się wybrać zwycięskie Prace w terminie do 7 grudnia 2015 roku. Informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona na stronie wydarzenia Serialkon. Autorzy zwycięskich Prac zostaną także poinformowani poprzez prywatną wiadomość na Facebooku.
10)  Organizator wręczy nagrody zwycięzcom konkursu po uprzednim skontaktowaniu się z nimi przy użyciu wiadomości prywatnej FB. Szczegóły przekazania nagród zostaną ustalone indywidualnie.
11)  Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców jeśli nadesłane na Konkurs Prace nie będą prezentowały wystarczającej wartości artystycznej albo nie będą zgodne z tematem.
12)  Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
13)  Poprzez nadesłanie Pracy na konkurs Uczestnik zgadza się na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

Zapraszamy do udziału! Nagrody czekają! :)

Serialkon

Wielogłos

Kolektywny głos Pulpozaur.pl!

Latest posts by Wielogłos (see all)